Kunnissa on otettu viime vuosina ohjelmistohankintojen tekemisessä valtavia harppauksia eteenpäin kohti avointa kuntienvälistä yhteistyötä ja jakamisen kulttuuria. Julkisella sektorilla on ymmärretty, että avointa lähdekoodia hyödyntämällä, jakamalla ja yhdessä kehittämällä kaikki voittavat.

6AIKA LUO UUDENLAISIA PALVELUITA KÄYTTÄJÄLÄHTÖISESTI

Yksi eniten mediassakin esillä ollut esimerkki edistyksellisestä ajattelusta on 6Aika-strategia, joka tuo yhteen Suomen kuusi suurinta kaupunkia suunnittelemaan ja toteuttamaan yhteistyössä avoimempia ja älykkäämpiä palveluinnovaatioita. 6Aika-hankkeen tavoitteena on synnyttää Suomeen uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja.

6Aika kannustaa ja suorastaan pakottaa kaupungit yhteistyöhön toistensa tai muiden julkisten toimijoiden kanssa. Hankkeet ovat aina vähintään kahden toimijan välisiä yhteishankkeita. Kaupunkiorganisaatio voi ottaa kumppanikseen yhden tai useamman kaupungin, muun julkisen toimijan tai kolmannen sektorin toimijan.

6Aika-strategia jakautuu käytännössä kolmeen kokonaisuuteen. Avoimet innovaatioalustat ovat uusien tuotteiden, palvelujen ja markkinoiden kehittämistä mahdollistavia työympäristöjä, joissa koko kaupunkiyhteisö voi yhdessä synnyttää uusia palveluja, ratkaisuja ja liiketoimintaa. Avoin data ja avoimet rajapinnat toimivat aineksena palveluiden luonnille yli toimialarajojen. Avoin osallisuus kuuluu hankkeen keskeisiin periaatteisiin ja tuo yhteen julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat kehittämään uusia palveluita ja uutta liiketoimintaa.

6Aika-strategia pyrkii tuomaan julkisiin hankintoihin avoimuuden ja yhteistyön lisäksi ketterän kehityksen periaatteiden mukaista kokeilukulttuuria perustuen aitoon käyttäjälähtöisyyteen. Hankkeet pyritään saamaan pilotoitua mahdollisimman nopeasti, jotta palautteen avulla saadaan mahdollisimman nopeasti käsitys palvelun käyttäjien todellisesta tarpeesta. Käyttäjäkokemusten perusteella palvelun kehitystä joko jatketaan suunnitelman mukaan, suunnitelmaa muutetaan tai hanke keskeytetään. Resurssit saadaan pidettyä aina tehokkaassa käytössä ja oikeat kehityskohteet priorisoitua.

LIIKENTEEN REAALIAIKAISET RAJAPINNAT TUOVAT ÄLYÄ KADUILLE

Anders Innovations on ollut vahvasti mukana erilaisissa 6Aika-strategiaan kuuluvissa hankkeissa Helsingin, Espoon ja Turun kaupunkien kanssa.

Yksi Helsingin kaupungin 6Aika-hankkeista on Parkkihubi, jonka tarkoituksena on tuoda reaaliaikaista pysäköintidataa avointen rajapintojen avulla kaupungin ja palveluntarjoajien käyttöön. Palvelu mahdollistaa toteutuksen ensimmäisessä vaiheessa esimerkiksi kohteeseen saapuvalle autoilijalle reaaliaikaisen tiedon vapaista pysäköintialueista.

Kun data saadaan vietyä rajapintoihin, on myös muilla palveluntarjoajilla mahdollisuus lähteä kehittämään palveluita ja uutta liiketoimintaa. Hankkeen tavoitteet ovatkin korkealla ja Parkkihubin myötä pyritään synnyttämään mahdollisimman käyttäjäystävällisiä palveluratkaisuita kaupunkilaisille.

Anders on parin viimeisen vuoden aikana ollut mukana toteuttamassa Helsingin kaupungille Parkkihubin lisäksi myös useita muita palvelusovelluksia, kuten Kerro kantasi –palvelun, jossa kuntalaiset voivat kertoa mielipiteensä ja osallistua keskusteluun kunnan päätöksenteossa valmisteluun tulossa olevissa asioissa. Lisäksi Anders on ollut vahvasti mukana myös kaupungin tilojen varaamiseen tarkoitettun uuden huonevarauspalvelun kehittämisessä sekä maanmittauslaitokselle rakenteilla oleva maa-alueiden vuokraamiseen ja myymiseen liittyvän palvelun kehittämisessä.

Kaikkia hankkeita yhdistää se, että niissä on noudatettu edistyksellisesti ketterän kehityksen ja avoimuuden periaatteita. Suuren kertatoteutuksen sijasta palvelua rakennetaan vaihe vaiheelta (alpha, beta) ja keräten palautetta joka vaiheessa loppukäyttäjillä. Kaupungilla on huomattu kyseisellä toteutustavalla syntyvän parempia ja käyttäjälähtöisempiä palveluita, mutta myös merkittäviä kustannussäästöjä. Avoimuudella taataan se, että palveluiden ympärille voi kuka tahansa toteuttaa uusia palveluita ja liiketoimintaa hyödyntäen jo tehtyä työtä.

Ero menneeseen maailmaan on suuri. Vanhassa maailmassa isot it-toimittajat tekivät vastaavat hankkeet monien satojentuhansien, jopa miljoonien hankkeina kertarysäyksellä ja päälle perittiin palveluista kalliit vuosittaiset lisenssimaksut pitkillä sopimuksilla. Valitettavasti lopputulos ei monestikaan vastannut loppukäyttäjien todellista tarvetta. Avoimella lähdekoodilla kehitettäessä voidaan vahingolliset toimittajaloukut haudata menneisyyteen ja ketterästi kehittämällä saada käyttäjäpalautetta läpi koko projektin – molemminpuolisena tavoitteena saada aikaiseksi lopulta todellista asiakastarvetta tukeva ratkaisu.

ÄLYKÄS REAALIAIKAINEN SEURANTAPALVELU KATUJEN KUNNOSSAPITOON

Turun kaupungilla oli tarve saada katujen kunnossapitourakoitsijan kaluston seurantajärjestelmästä reaaliaikainen seurantatieto tuotua omaan järjestelmäänsä. Tähän ratkaisuna rakennettiin Kunnossapitorajapinta, joka mahdollistaa kaluston seurantatiedon tuonnin ensivaiheessa kaupungin omaan tarpeeseen. Myöhemmässä vaiheessa Andersin toteuttamaa avointa rajapintaa ja dataa voivat hyödyntää myös yritykset ja sovelluskehittäjät tuodakseen uusia älykkäitä palveluita kaupunkilaisten ja yritysten käyttöön.

Hanke on yksi Turun kaupungin toteuttamista 6Aika-strategiaan kuuluvista hankkeita ja kuuluu Liikenteen reaaliaikaiset rajapinnat (LIIRA) –kokonaisuuteen. LIIRA-hanketta viedään 6Aika-strategian periaatteiden mukaisesti eteenpäin yhteistyöhankkeena, jossa mukana on Turun lisäksi Helsingin, Tampereen ja Oulun kaupungit sekä Tampereen yliopisto.

”6Aika on tuonut ohjelmistohankkeisiin selvästi uudenlaisen yhteistyöulottuvuuden. Se, että kaupungit tekevät hankkeita yhdessä ja ennen kaikkea samalla tavalla, on erittäin tärkeä tavoite 6Aika-strategialle. Tärkeää on myös se, että avoimuus luo mahdollisuuksia pienille yrityksille uudenlaisten palveluiden ja sovellusten kehittämiseen sekä kokonaan uusien yritysten syntymiselle”, kertoo Kunnossapitorajapintahankkeen projektipäällikkö, katuinsinööri Heidi Jokinen Turun kaupungin Kiinteistöliikelaitoksen infrapalveluista.

”Perinteisesti kaupungit ja kunnat ovat toteuttaneet omat palveluhankintansa itsenäisesti ja on ollut tyypillistä, että käytännössä sama palvelu on toteutettu useissa kunnissa samanaikaisesti. Tämä on tavattoman hölmöä resurssien käyttöä, josta päästään eroon yhteistyöllä. Kunnilla ja kaupungeilla on kuitenkin tyypillisesti samat tavoitteet. Kun palvelut on toteutettu eri kunnissa myös yhdenmukaisina, niin myös muut sovelluskehittäjät voivat helpommin luoda yleiskäyttöisiä palveluita ja koko hankkeesta saadaan suurin mahdollinen hyöty.

6Aika-strategian kaltaisten hankkeiden myötä kaupungeissa on tapahtunut selvää asennemuutosta palveluiden kehittämiseen ja liittyen ja kynnys lähteä pilotoimaan uusia palveluita on madaltunut.

”Avoimuus ja avoin data on tällä hetkellä kovin pinnalla ja niiden paremman hyödyntämisen myötä taivas on rajana. Tämä polku tuntuisi vievän kehitystä eteenpäin erittäin nopealla tahdilla. Asenneilmapiirissä on tapahtunut viimeisten vuosien aikana muutosta digitalisaatiomyönteisemmäksi. Eteenpäin on menty erityisesti avoimeen dataan ja rapapintoihin liittyvissä asioissa, mutta toisaalta esimerkiksi kadunvarsilla nähtävän infrastruktuurin osalta kehitys laahaa hieman perässä.”

Turun kaupungin kunnossapitorajapintahanke toteutettiin hankintalain asettamien reunaehtojen mukaisesti kokonaistoteutuksen mukaisesti kertaluonteisena projektina, mutta projektityössä noudatettiin ketterän kehityksen periaatteita. Turun kaupungin puolella ollaan oltu erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön, mutta toivotaan lainsäädännöltä enemmän joustomahdollisuuksia, jotta suurempia kokonaisuuksia olisi mahdollisuus paloitella pienempiin osakokonaisuuksiin, ilman että jokainen pitää erikseen kilpailuttaa.

”Projekti on sujunut tosi hyvin aikataulussa ja olemme olleet oikein tyytyväisiä Andersin työn jälkeen. Hankintalaki aiheuttaa oman haasteensa, koska se ohjaa tekemään tarjouspyynnöt kertaluonteisina ja kiinteähintaisina, mikä tekee projekteista toisinaan kankeita. Kun hankintoja tehdään perinteisestä mallista poikkeavalla tavalla, on aina todennäköisempää, että hankinnoista tulee valituksia. Tämä on varmasti osa kulttuurimuutosta, mikä vie aina oman aikansa.”

Vaikka lainsäädäntö ja kulttuuri muuttuvat aina hitaasti, on hienoa huomata, kuinka edistykselliset kunnat ja muut julkiset toimijat ovat ottaneet omakseen avoimuuden, ketterän kehitystavan sekä laajan yhteistyön periaatteet ohjelmistohankkeissaan. Jokainen veronmaksaja osaa varmasti arvostaa sitä, että kunnan varat käytetään kustannustehokkaaseen tapaan tuottaa palveluita luoden samalla liiketoimintamahdollisuuksia pk-sektorin yrityksille. Näillä periaatteilla kaikki osapuolet todella voittavat.

Sami Haltia
Sales & Marketing

Recent Posts

HALUATKO KUULLA MEISTÄ ENEMMÄN?

TILAA UUTISKIRJE

HALUATKO KUULLA MEISTÄ ENEMMÄN?

TILAA UUTISKIRJE